28 Aralık 2009

Bugün Açık Radyo'da:

..."Bilgi Çağının Hukuku” Programında 2009 yıl sonu değerlendirmesi yapıyoruz.
Programda, Türkiye’de sansür, telif hakları konusu ve erişim engellemeler, bilgi edinme hakkı ve dünya da sansür, net neutrality, çocuk pornografisi konularındaki gelişmeleri masaya yatırılıyor.
“Bilgi Çağının Hukuku” Programı: Açık Radyo 94.9 FM
28 Aralık, 2009: 15.30:16.30
Konu: 2009 Yılı Değerlendirmesi
Hazırlayıp sunanlar: Avniye Tansuğ – Yaman Akdeniz
Programda çalınan şarkılar: The Cribs, Cheat on Me (Ignore the Ignorant 2009), Hard-Fi, Watch Me Fall Apart, (Once Upon a Time in the West 2007), Scouting for Girls, She’s so Lovely (Scouting for Girls 2007).
Web’den indirmek ve dinlemek için (MÜZİKLİ): http://www.cyber-rights.org/Lectures/Bigi_Caginin_Hukuku_28122009.mp3

 

16 Kasım 2009

Bugün Açık Radyo'da: Prof.Dr. Turgut Tarhanlı


Bugünkü programda konuğumuz Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı olacak... Açık Radyo 94.9 FM - 15.35-16.30...

Konu: Dünya’da ve Türkiye’de İnsan Hakları

Programda çalınan şarkılar: Elvis Costello – Let him Dangle (1989 Spike albümünden) ve Noisettes – So Complicated (2009 Wild Young Hearts albümünden)

Web'den indirmek ve dinlemek için (MÜZİKSİZ):
http://www.cyber-rights.org/Lectures/Bigi_Caginin_Hukuku_16112009_no.mp3
 

2 Kasım 2009

Bilgi Çağının Hukuku'nda bugün Ömer Madra ve Yaman Akdeniz...


Doç. Dr. Yaman Akdeniz ile birlikte bugün Açık Radyo 30. yayın dönemindeki ilk programımızın ilk yarısında Ömer Madra ile birlikteydik. 2002 Nisan - 2004 Nisan, 2007 Nisan-2009 Nisan tarihleri arasında her hafta 25er dakikalık 192 yayın olmuş şimdiye kadar... Bugün genel olarak bilgi çağının hukukundan ne kasdedildiğini, yeni kuşak haklardan bilgi edinme hakkının önemini ve bu programın nasıl yararlı olabileceğini konuştuk...

Bugünkü 193. programda çaldığımız parçalar:

 Madness: Forever Young (2009 The Liberty Of
Norton Folgate albümünden), The Last Shadow Puppets: My mistakes were made
for you (2008 The Age of the Understatement albümünden), Athlete - The
Awkward Goodbye (2009 Black Swan albümünden)
Web'den indirmek ve dinlemek için (MÜZİKSİZ):
http://www.cyber-rights.org/Lectures/Bigi_Caginin_Hukuku_02112009_no.mp3

21 Ekim 2009

YENİDEN YAYINDAYIZ... İlk program: 2 Kasım 2009, Pazartesi, 15.35-16.30

"Bilgi Çağının Hukuku", yaz tatilinden tazelenerek çıktı!
Artık Dr. Yaman Akdeniz ile birlikte 15 günde bir Pazartesi günleri, 15.35-16.30 arasında yapacağız bu programı...
Bakınız:
Cyber-Rights.Org.TR » Blog Archive » Açık Radyo 94.9 FM: Bilgi Çağının Hukuku

8 Ekim 2009

SABER MAS: "To Know More"

New Report on Access to Information in Latin America
Open government advocates offer first-hand accounts of FOI promotion in Latin America...
Link:
freedominfo.org: features

16 Ağustos 2009

TİB BAŞKANLIĞININ KURULUŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK:

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE
TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/11/2005 tarihli ve 25989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135 ilâ 138 inci maddeleri ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aidiyet numarası: Adlî kolluk personeline, kimliğinin belirlenmesini sağlamak amacıyla sicil numaralarından farklı olarak kurumlarınca verilen numarayı,

b) Arama: Haberleşmeye imkân tanıyan kamuya açık bir telekomünikasyon hizmeti yoluyla kurulan bağlantıyı,

c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,

d) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

f) Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhal işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması olasılığının ortaya çıkması hâlini,

g) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

h) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri,

i) İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri,

j) İlgili kurum: İlgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığını, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığını veya 5271 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş birimleri,

k) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

l) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

m) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

o) Kurum Başkanı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,

p) Sinyal bilgisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veriyi,

r) Telekomünikasyon: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

s) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

t) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hâkim kararları ve yazılı emirler işletmecilere gönderilmez. Kararlar ve yazılı emirler ile bunların içeriği Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderilir. Kararlar ile yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirler, ilgili kurum görevlilerince Başkanlığın koordine ve nezaretinde yerine getirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (9) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12 nci maddeye göre verilecek iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile salt mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin kararlar ve kararların içeriği, Cumhuriyet savcısınca işlemleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kolluk görevlilerinin aidiyet numarası ile birlikte, Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderilir. İletişimin tespiti kararları ise fiziki ortamda veya Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik ortamda gönderilebilir. Kararlar işletmecilere gönderilmez. Söz konusu kararlar ilgili kurum görevlileri ve Başkanlık tarafından yerine getirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak faaliyet gösterir.

Başkanlık, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Teknik, Hukuk, İdarî ve İnternet daire başkanlıklarından oluşur.

Başkanlığa kanunlarla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerin gerektirdiği aslî ve sürekli görev ve hizmetler, iletişim başuzmanı, iletişim uzmanı, teknik uzman ve idarî uzman ile iletişim, teknik ve idarî uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (j) bendi (v) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“e) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak tespit, dinleme, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması faaliyetleri ile 5651 sayılı Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevlerin ifasını olanaklı kılacak her türlü teknik alt yapının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlar ve işletmeciler tarafından kurulmasını sağlamak, sağlatmak, gerekli alt yapıyı kurmayan işletmecilerin cezalandırılması yönünde girişimde bulunmak,”

“g) Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gelişmelerin Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için gerekli önlemleri almak,”

“j) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Ulaştırma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak; bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak,

k) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak 5651 sayılı Kanunla öngörülen tedbirleri almak,

l) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek,

m) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek,

n) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; intihara yönlendirme (madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dâhil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak,

o) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgarî kriterleri belirlemek,

p) (n) bendinde sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dâhilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

r) İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; İnternet Kurulunca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları almak,

s) 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

t) İçeriği (n) bendinde belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra) ve müstehcenlik (madde 226) suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak resen erişimin engellenmesi kararı vermek ve bu kararı, erişim sağlayıcısına bildirerek gereğinin derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilmesini istemek,

u) (t) bendine göre verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,"

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Daire başkanlıkları ile ilgili kurum temsilcileri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başkan tarafından uygun görülen, Başkanlığın personel, muhasebe, finansman, lojistik ve ikmal açısından her türlü hizmetlerini yerine getirmek ve bu amaçla Kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlamak, Başkanlık için ihtiyaç duyulacak her türlü fizikî güvenlik önlemini almak,”

“d) Başkanlık hizmetleri için gerekli her türlü teknik donanım, yazılım, araç, gereç, makine ve malzemenin temini hususunda diğer dairelerden ilgili personelin de katılımı ile alımları gerçekleştirmek, diğer dairelere her türlü desteği vermek ve kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlamak,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İnternet Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 22/A – İnternet Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 17 nci maddenin (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) bentleri kapsamında sayılan görevleri yerine getirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanlığın bilişim ve internet alanındaki faaliyetleri için gerekli sistemleri oluşturmak, alt yapıyı kurmak, kurdurmak, geliştirmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkana görüş bildirmek,

c) Erişim sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarıyla ilgili olarak mevzuatta Başkanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

e) Başkanlığın bilişim ve internet alanındaki faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gelişmelerin Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak,

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kendi kurumlarından gelen ve yerine getirilmesi Başkanlıkça uygun görülen kararların ilgili daire başkanlığı nezaretinde yürütülmesini sağlamak,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ile Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon” ibareleri ile dördüncü fıkrasında yer alan “ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi, belge ve kayıtların elektronik ortamda tutulması ve gönderilmesi

MADDE 25 – Başkanlıkta ihtiyaç duyulan defterler ile her türlü kayıt elektronik ortamda tutulabilir.

Mevzuatla verilen görevler çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan veya Başkanlığa gönderilen, güvenli elektronik imza ile imzalanmış her türlü bilgi, belge ve kayıtlar ayrıca fiziki ortamda iletilmez ve bunların örneği aranmaz.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkarılması gereken hallerde, bilgi, belge veya kayıtlar aslının aynı olduğu belirtilerek onaylanır.

12 nci maddenin ikinci fıkrası ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrası saklıdır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

KAYNAK:
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Tekin Memiş: “Amaç sektörün önünü açmak.” | Bilişim Hukuku Bülteni

Elektronik Ticaret Kanunu yolda. Komisyon Başkanı Tekin Memiş: “Amaç sektörün önünü açmak.” | Bilişim Hukuku Bülteni

2 Mayıs 2009

YALIN ADSL İÇİN GERİ SAYIM...

Rekabet Kurulu "yalın ADSL" (sabit telefon hattı olmaksızın ADSL bağlantısı satın alabilme olanağı) için Türk Telekom'a BTK'na başvuru yapması için 3 ay süre tanımıştı...
TT yetkilileri de bu konuda adım atmak için "gerekçeli kararı beklediklerini" söylüyorlardı basına...
İşte o gerekçeli karar bu hafta yayımlanmış, süre de resmen başlamış bulunuyor...
Karar şurada!

12 Nisan 2009

13 ve 20 Nisan 2009: Doç. Dr. Yaman Akdeniz ile...

13 ve 20 Nisan 2009, Açık Radyo, "Bilgi Çağının Hukuku" programının konuğu Doç.Dr. Yaman Akdeniz...
Her iki programda da Akdeniz'in de yazarlarından olduğu önemli bir araştırma raporunu konuşacağız: "Freedom on the Net:A Global Assessment of Internet & Digital Media".
Raporda "kısmen özgür"ler sınıfında bulunan ülkemizin karnesi de ele alınacak. Internet özgürlükleri sıralamasında en kötü notu alan ülke ise Küba!
Ayrıca Rapor'un önemli bulgularından "sansürün özelleştirilmesi" konusuna da değinilecek...
Rapor'un adresi: Freedomhouse.Org

Bu arada 27 Nisan'da Açık Radyo'da 6 aylık yeni yayın dönemi başlıyor. "Bilgi Çağının Hukuku" programı bu yayın döneminde yayında olmayacak. Biraz dinlendirelim programı da, "hazırlayıp sunan"ı da dedik...
Eylül'de -hem de sürprizli bir biçimde- tekrar yayında olacağız!
Bu site ise başlığına uygun konu ve haberlerle yayınına devam edecek!


Program müzikleri "Maroon 5"'dan.
13 Nisan'da "Nothing Lasts Forever",
20 Nisan'da "Wake-Up Call"

Av. Vedat GÜRER ile "NANOTEKNOLOJİ ve HUKUK"

6 Nisan Pazartesi: Av. Vedat Gürer ile "Nanoteknoloji ve Hukuk" konusunda bir söyleşi yaptık...
Aşağıda Gürer'in bu konuda yazdığı bir makale de var...

Program arasında Şevval Sam'ın "Karadeniz" albümünden, "Ben seni sevduğimi"ni çaldık..

23 Mart 2009

Bugün...

Bugün, Açık Radyo, "Bilgi Çağının Hukuku" programında Av. Ali Osman Özdilek ile yaptığımız Çin hukuku ve küresel ve Avrupa Birliği hukuku bağlamında Çin'in yapıp ettiklerini konuştuğumuz program yayınlanacaktı...
Ama onun yerine Füsun Nebil Sarp ile daha önce yapılmış bir söyleşi yayına girdi...
Çin konusu haftaya pazartesi!

11 Mart 2009

Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi- 2009 Başlıyor

"Dinleyici Destek Projesi"nin bu yıl 6. olacak...
Bu yıl 14 Mart’tan 22 Mart’a kadar “Hep Birlikte Açık Radyo” özel yayınında programcı, dinleyici ve dostlar biraraya gelecek. Radyonun koridorlarında, stüdyolarında ve web mekânında. Açık Radyo müdavimi dinleyiciler programcılarla birlikte yayın yapacaklar. Bir “ansiklopedi” niteliğindeki Açık Kitap’tan kimi maddeler (örneğin, Oğuz Atay’dan Chomsky’ye, Radyomani’den Militarizme, Röveşata’dan Mağara Adamı’na, Mesut Cemil’den Anthony Braxton’a, Muhlama’dan Su’ya…) tadımlık olarak programcıların seslerinden kulaklarınıza ulaşacak.

"Bilgi Çağının Hukuku"nda 16 Mart Pzt. yayınlanacak olan "Çin hukuku" bu nedenle bir sonraki Pazartesi yayına girecek...

4 Mart 2009

9 Mart ve 16 Mart Pazartesi Av. Ali Osman ÖZDİLEK ile Asansör Hukuku ve Çin

Av. Ali Osman ÖZDİLEK ile 9 Mart Pazartesi "Asansör Hukuku" ve 16 Mart Pazartesi "Çin" hakkında konuşuyoruz...

(Program arasında Dubstar albumünden "Elevator Song" ve Suzanne Vega'dan "Songs in Red & Gray" çalınıyor...)

-Bugünkü asansör hukuku söyleşisi yayınlandıktan sonra birçok e-posta aldım. Özellikle programda bahsi geçen AYSAD'ın web adresi soruluyordu. Adres şöyle: http://www.aysad.org.tr/ -

23 Şubat Pzt ve 2 Mart Pazartesi: Av. Berna TEPE


23 Şubat 2009 ve 2 Mart 2009 pazartesi günleri Açık Radyo'da program konuğu Av. Berna Tepe idi. Tepe ile bilgi çağında fikri mülkiyet hukuku etrafında sohbet ettik...

Tepe'nin Strasbourg, Robert Schuman Üniversitesinde Avrupa Birliğinde Borsa hukuku konusunda Doktora çalışması devam ediyor, Bilişim Teknolojileri Hukuku Yaz Okuluna (IBC-Cambridge) katıldı, Université Nancy 2 - Centre Europeen Universitaire'de Avrupa Hukuku alanında Doktora Yeterlilik derecesi, Siyaset ve Hukuk Bilimlerinde yüksek ihtisas diploması , Brüksel European Academy of Legal Theory'de Yüksek Lisans dereceleri aldı; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu...

3 Mart 2009

Roger Wallis INTERNET KAHRAMANI olmuş:

Entertainment Lawyers Attack Pirate Bay Witness' Qualifications - Roger Wallis: Pics, Videos, Links, News
Sık sık Türkiye'de de konferanslar veren Prof.Dr. Roger Wallis, bir anda Internet kahramanı oldu. Wallis ile Açık Radyo'da 2007 Aralık ayında bir söyleşi de yapmıştık.
(Yukarıdaki konu hakkında vereceği özel röportajı da burada yayınlayacağım)...
-------------------------------
Wallis ile Söyleşi...
Açık Radyo web sitesi ve Newsweek TR- 5 Nisan 2009 sayısında...

14 Şubat 2009

SOSYAL İNOVASYON ve HUKUK

Bu da bendenizin:

Sosyal inovasyon ve hukuk
Bilgi Çağı - Cumartesi, 14 Şubat 2009

BİLGİ ÇAĞI DERGİSİ'NDEN: V. Gürer "Nanoteknoloji ve Hukuk"

Av. Vedat Gürer dostumuz çok güzel bir yazı yazmış:

Nanoteknoloji ve hukuk
Bilgi Çağı - Cumartesi, 14 Şubat 2009

10 Şubat 2009

9 Şubat ve 16 Şubat 2009 konuğu: Yurtsan Atakan

9 Şubat Pazartesi programında Yurtsan Atakan ile Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra ne yaptığını, "OnPunto"nun akıbetinin ne olduğu ve olacağını konuştuk.
Atakan, önce OnPunto'nun, daha sonra e.Yaşam ekinin yaşamına son verilmesinden sonra gazeteden ayrılmış. "Neonebu.com" adresinden izlenebileceği üzere bir şirket kurmuş. Bu şirket "OnPunto"yu yeniden canlandıracak, para kazanmak için de etkin İnternet reklamcılığı yapacak imiş... Atakan da bilgi çağının hukuku bağlamında 2008 yılına damgasına vuran en önemli olayın sansür olduğunu düşünenlerden...

(Arada Mircan'ın "Outim" albümünden "Değirmen Yayla Yolu" parçası çalındı...)
16 Şubat Pazartesi de yine Atakan ile sohbete devam edeceğiz...
(Arada aynı albümden "Tchinko'nun Gülüşü" dinlenecek!)

23 Ocak 2009

26 Ocak- 2 Şubat 2009 program konuğumuz: Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

Ankara SBF İnsan Hakları Merkezi'nden Yrd. Doç.Dr. Kerem Altıparmak ile bu hafta Nazım'ın vatandaşlıktan çıkarılma kararının kaldırılmasının hukuki boyutlarını, gelecek hafta da Ocak ayında Paris'te katılıp, "Avrupa İnsan Hakları Sistemi: Yeni Baskıcı Eğilim Karşısında Ne Kadar Etkili?" başlıklı bir bildiri sunduğu konferans hakkında sohbet ediyoruz...

B.Ç.H. - Açık Radyo- Pazartesi 10.30.-11.00
FM 94.9 www.acikradyo.com.tr

Program ara müzikleri: 26 Ocak Pzt: "Seni düşünmek güzel şey"- Ezginin Günlüğü- 2 Şubat Pzt.: "Take Five"- Dave Brubeck

11 Ocak 2009

12 ve 19 Ocak Pazartesi: Av. Gürer ile Yeni TTK

Aynı konuda 2007'de de Av. Gürer ile konuşmuştuk, ama o zaman kanun hazırlık aşamasındaydı...
Şu sıralar, TBMM'de görüşülmekte.
Av. Vedat GÜRER, iki program yeni TTK'nu bilgi çağının hukuku açısından yorumlayacak...
Tek kişilik A.Ş., şirketlerin web sitelerinde bulunması gerekli bilgi ve belgeler, bunlara uyulmadığı takdirde şirket yöneticilerine getirilen para ve hapis cezaları, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmak için üniversite mezuniyeti aranması, web tasarımcılarına ve şirketlerin bilgi-işlem bölümlerine düşecek iş yükü, denetçilerin yalnızca mali müşavirlerden oluşması... gibi konulara dikkat çekilecek...

Program aralarında:
12 Ocak'ta Jolie Holland - "Enjoy Yourself"
19 Ocak'ta Stan Getz- "Autumn Leaves"parçalarını dinleyeceğiz.

"RFID" GELIYOR DIYE SEVİNENLER...

RFID sahaya iniyor futbol yorumcuları yeni iş arasın

İngilizcesi, Radio Frequency Identification. Kısaltması RFID. Türkçe karşılığı, radyo frekansı ile tanımlama.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/10749105.asp?yazarid=29

6 Ocak 2009

Yılın İlk Programı: Av. V. Gürer ile değerlendirme...

"Bilgi Çağının Hukuku" Açık Radyo'da 2009'un ilk programını 5 Ocak 2009 Pazartesi sabahı canlı yayın konuğu olan Av. Vedat Gürer ile yaptı!
Geçen son programda Dr. Akdeniz ile olduğu gibi, onunla da Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerin altını çizdik. Av. Gürer'e göre de TR'deki önemli konuların başında Internet erişim engellemeleri geliyordu. Yılın sonuna doğru açılan "E-Devlet kapısı" hakında ilginç eleştirilerde bulunan Gürer, dünyadaki gelişmeler hakkında da küresel kriz ve ondan etkilenen bilişim sektörüne değindi...
Son olarak TR'de çıkan ve çıkmayan kanunlara değindik. Av. Gürer yeni BK ve TTK hakkında olumlu görüşler taşıyordu...

Program arasında Julita ve Paula keman ikilisinin kendi düzenlemesi bir parça dinlettik: "Storm" / Vivaldi ("Mevsimler"den)...