23 Ekim 2011

Cyber norm emergence at the United Nations (UN)

...Generally, two principal streams of negotiations regarding cyber-security can be distinguished at the United Nations: a politico-military stream focusing on cyber-warfare and an economic stream focusing on cyber-crime. The document highlights the various signs that norms to govern cyberspace are slowly emerging and moving towards norm cascade. At the same time, the paper shows that this process is dynamic.:
Cyber norm emergence at the United Nations (UN)

18 Ekim 2011

ALTERNATİF MEDYA ŞENLİĞİ'NDE: "Internet Sansürü"

Pazar günü (16 Ekim 2011) İstanbul'da Alternatif Medya Şenliği'nde "Internet Sansürü" oturumunda Mahir Ilgaz (Açık Radyo Yayın Koordinatörü), Vedat Çakmak (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Av. Ali Osman Özdilek'in katılımıyla bildiklerimizi paylaştık. Dinleyici katkısı ile de etkileşimli, gayet canlı bir iletişim yaşandı... Oturumun dökümü hafta içinde Yeşil Gazete'de yayınlanacak...
 
Sayın Vedat Çakmak'a, Mahir Ilgaz'a ve meslekdaşım Ali Osman Özdilek'e bu oturumu yönetmemi kolaylaştırdıkları ve çok anlamlı katkıları için bir kere de buradan teşekkür ediyorum...
(Av. Ali Osman Özdilek'in konuşmasının başında "söyleyeceklerimi sonradan değerlendirirken önce yazımı bir okuyun, ona göre değerlendirin" dediği, hukukun üstünlüğü konusundaki yazısı da burada! )


15 Ekim 2011

5651 sk DEGISIKLIGI ICIN GORUSLER

5651 sayılı yasanın revize edilmesi ile ilgili görüşlere http://www.internetkurulu.org/tr/Gorusler.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.Görüş ve önerilerinizi gorusler@internetkurulu.org e-mail adresine gönderebilirsiniz./ İNTERNET KURULU

Su ana kadar yollananlar:
www.internetkurulu.org/tr/Gorusler.aspxBTK'nın "Güvenli Internet Hizmetine İlişkin Usuül ve Esaslar" Kararının değiştirilerek 24 Ağustos 2011'de kabul edilmiş olan metni de şurada!

INTERNET BİR INSAN HAKKIDIR- BM ÖZEL RAPOR

Frank La Rue
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
(3 Haziran 2011)
BM Özel Raportörünün Internet erişiminin bir temel insan hakkı olduğunu da belirttiği raporun özgün kopyası...

Battling Internet Censorship Must Evolve, Study Says - NYTimes.com

Battling Internet Censorship Must Evolve, Study Says - NYTimes.com

27 Eylül 2011

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


20 Eylül 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28060
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kullanılarak dinlenilmesi, kayda alınması, saklanması ile bunun için gerekli teknik altyapının kurulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,
c) SEGBİS: UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini,
ç) SEGBİS yazılımı: UYAP Bilişim Sisteminde SEGBİS’in gerçekleştirilmesi için geliştirilen yazılımı,
ç) Talep eden makam: SEGBİS ile dinlemeyi talep eden Cumhuriyet savcılığı, hâkim ve mahkemeyi,
d) Talep edilen makam: SEGBİS ile dinleme talep edilen Cumhuriyet savcılığı, hâkim ve mahkemeyi,
e) UYAP Bilişim Sistemi: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Esaslar
Sistem için gerekli standartlar
MADDE 4 – (1) Görüntü ile sesin aynı anda güvenli bir şekilde iletilebilmesi ve kaydedilebilmesi gerekir.
(2) Görüntü, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını gözlemlemeye; ses, ilgilinin duygularını anlamaya ve söylediklerini anlaşılır şekilde dinlemeye imkân verecek nitelikte olur.
(3) Bilgi, belge ve delillerin elektronik ortamda anında iletilebilmesi gerekir.
Sistemin kurulması
MADDE 5 – (1) Bakanlık, UYAP Bilişim Sistemi kapsamında SEGBİS’i kurar, işletir, geliştirir, bakım ve idamesini sağlar.
Kayıtların saklanması
MADDE 6 – (1) SEGBİS ile elde edilen kayıtlar, nitelikli elektronik imza ile imzalanarak güvenli bir şekilde talep eden makam tarafından saklanır.
Yazılı tutanağa dönüştürme
MADDE 7 – (1) SEGBİS ile elde edilen kayıtlar, ilgili mevzuatta öngörülen usule göre UYAP Bilişim Sisteminde yazılı tutanağa dönüştürülüp, elektronik imza ile imzalanır. Yazılı tutanağa dönüştürme işlemleri için yazılım veya donanım araçları kullanılabilir.
(2) Bu kayıtların tutanağa dönüştürülmesi işlemi; soruşturma aşamasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet başsavcılığı veya hâkim tarafından, kovuşturma aşamasında ise esas mahkemesince yapılır.
Kayıtların taraflara verilmesi ve izlenmesi
MADDE 8 – (1) Ses ve görüntü kayıtları taraflara verilmez ancak yazılı tutanağa dönüştürülen kayıtlar kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak verilebilir.
(2) Talep veya itiraz halinde ses ve görüntü kayıtları, kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak soruşturma ve kovuşturma makamı gözetiminde ilgilisine izletilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılacağı Durumlar
Soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin kayda alınması
MADDE 9 – (1) Görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması olanağının varlığı hâlinde, kanunlardaki usul ve esaslar dairesinde, soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan her türlü işlem SEGBİS ile kayda alınır.
(2) Ancak;
a) Mağdur çocukların,
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin,
tanıklığında bu kayıt zorunludur.
Kimliği saklı tutulan tanıkların dinlenilmesi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Tanık Koruma Kanunu ile 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla kimliği saklı tutulan tanıkların dinlenilmesinde de uygulanır.
(2) Kimliği saklı tutulan tanıklar SEGBİS ile uzaktan dinlenebilir. Bu dinleme sırasında kimliği saklı tutulan tanığın bulunduğu yer yetkili Cumhuriyet savcısı veya hâkimi hazır bulunur.
Uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerinde kullanılması
MADDE 11 – (1) Uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma çerçevesinde SEGBİS kullanılabilir.
(2) Dinlemenin ne şekilde tertip edileceği ve ücret konusu taraflar arasındaki mutabakatla sağlanır.
(3) SEGBİS ile adli yardımlaşma talepleri sesli ve görüntülü iletişim tekniğinin uygulanması talebi örneği doldurularak Bakanlık aracılığıyla gerçekleştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Usul Hükümleri
Huzurda bulunanlar
MADDE 12 – (1) Huzurda bulunanların dinlenmesinde 9 uncu madde hükümleri uygulanır.
Huzurda bulunamayanlar
MADDE 13 – (1) Soruşturma ve kovuşturma aşamasında talep eden makam tarafından kabul edilen mazeretleri nedeniyle hazır bulunamayan kişi SEGBİS ile dinlenebileceği gibi SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir.
(2) Talep eden makam, dinleme yapacağı kişinin kimlik bilgilerini, dinleme zamanını ve dinleme için yapılması gereken hazırlıkları ilgili kolluk birimine bildirir. İlgili kolluk birimi, yeterli sayıda kolluk görevlisinin dinleme işlemi sırasında hazır bulunmasını sağlar.
(3) İlgili kolluk görevlisi, ikinci fıkrada belirtilen talimatlar doğrultusunda, dinlenecek kişiyi, dinlemenin yapılacağı yerde hazır eder.
(4) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak, kolluk görevlisince düzenlenir ve imzalanır.
Ceza infaz kurumunda bulunanlar
MADDE 14 – (1) Teknik altyapının hazır olması durumunda ceza infaz kurumunda bulunan kişi SEGBİS ile dinlenebileceği gibi, SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir.
(2) Talep eden makam, dinleme yapacağı kişinin kimlik bilgilerini, dinleme zamanını ve dinleme için yapılması gereken hazırlıkları ilgili ceza infaz kurumu yönetimine bildirir.
(3) İlgili ceza infaz kurumu görevlisi, ikinci fıkrada belirtilen talimatlar doğrultusunda, dinlenecek kişiyi, dinleme odasında hazır eder.
(4) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak, ceza infaz kurumu görevlisince düzenlenir ve imzalanır.
Tedavi kurumlarında bulunanlar
MADDE 15 – (1) Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tedavi kurumlarında bulunan kişi SEGBİS ile dinlenebileceği gibi SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir.
(2) Talep eden makam, dinleme yapacağı kişinin kimlik bilgilerini, dinleme zamanını ve dinleme için yapılması gereken hazırlıkları ilgili tedavi kurumu yönetimine ve kolluk birimine bildirir. İlgili kolluk birimi, yeterli sayıda kolluk görevlisinin dinleme işlemi sırasında hazır bulunmasını sağlar.
(3) İlgili kolluk görevlisi, ikinci fıkrada belirtilen talimatlar doğrultusunda, dinlenecek kişiyi, dinleme odasında hazır eder.
(4) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak, kolluk görevlisince düzenlenir ve imzalanır.
Yargı çevresi dışında bulunanlar
MADDE 16 – (1) Talep eden makam, SEGBİS kullanmak suretiyle dinleyeceği kişileri, bu kişilere ait adres ve kimlik bilgileri ile varsa isnat olunan suçu ya da olayı, dinleme için yapılması gereken hazırlıkları talep edilen makama bildirir.
(2) Talep edilen makam talep doğrultusunda, dinlenecek kişinin dinleme odasında hazır edilmesini, bu kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak düzenlenmesini sağlar.
(3) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlemeden önce dinlenecek kişinin kimliği, adliyelerde yazı işleri müdürü veya hâkim tarafından görevlendirilecek personel marifetiyle tespit edilir.
Yakalama halinde dinleme
MADDE 17 – (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, derhal yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır. Şayet çıkarılamıyorsa;
a) Yakalamanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığı, işin niteliğine göre yakalamayı talep eden ya da yakalama kararını veren makam ile irtibata geçer.
b) İrtibata geçilen makamın uygun görmesi halinde yakalanan şahıs, SEGBİS ile dinlenilmesi için hazır edilir. Yakalamanın yapıldığı yerde SEGBİS yoksa bu sistemin bulunduğu ve kullanıma hazır olduğu en yakın yer Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemesine götürülür.
c) En geç yirmi dört saat içinde bu işlemler yapılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır.
(2) Birinci fıkraya göre tutuklanan kişi, işin niteliğine göre yetkili Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece uygun görülmesi halinde SEGBİS’in kullanılması suretiyle de dinlenebilir.
Dinleme sırasında hazır bulunacaklar
MADDE 18 – (1) Dinleme sırasında dinlenecek kişinin bulunduğu yerde Cumhuriyet savcısı veya hâkimin hazır bulunması, talep eden makamın isteğine bağlıdır.
Dinlenecek kişiye bilgi verme
MADDE 19 – (1) İlgililere görüntü ve ses kaydının yapılacağı konusunda bilgi verilir.
Diğer usuli işlemler
MADDE 20 – (1) Kimlik tespitine ilişkin tutanak zorunluluk nedeniyle haricen tutulmuş ise taranıp, aslı ile aynı olduğuna dair ibare eklenerek, yine elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gönderilir.
(2) Belge asılları mahallinde saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
SEGBİS’in kullanılabileceği diğer alanlar
MADDE 21 – (1) SEGBİS, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri dâhil kanun yolu makamlarınca ve Ceza Muhakemesi Kanununun uygulandığı durumlarda da kullanılabilir.
Kayıtların kanun yolu makamlarına gönderilmesi
MADDE 22 – (1) Kanun yollarına müracaat halinde ses ve görüntü kayıtları itiraz, istinaf veya temyiz merciine gönderilir.
Teknik personel
MADDE 23 – (1) SEGBİS’in çalışmasını temin için yeteri kadar teknik personel görevlendirilir.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Kaynak Resmi Gazete

20 Eylül 2011

5 Ağustos 2011

BTK - GÜVENLİ INTERNET KARARINI 10 GÜNLÜK GÖRÜŞE AÇTI

BTK Kamuoyundan görüş alıyor!!!

5809 sayılı Kanunun 4 üncü, 6 ncı ve 50 inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında, Ek’te yer alan “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı”nın 10 gün süre ile kamuoyunun görüşü alınmak üzere yayımlanması hususuna karar verilmiştir.
"Ek" için Bakınız:
2011 DK-14 410.pdf

Taksimetre çalışmaya başladı!

15 Temmuz 2011

OUT-LAW.COM: free legal news and guidance from Pinsent Masons LLP

OUT-LAW.COM: free legal news and guidance from Pinsent Masons LLP

Latest OUT-LAW News

Cum, Tem, 15 2011
An Italian court has ruled that search engines there do not need to identify and delete results that link to alleged 'pirate' websites, lawyers for the firm acting for Yahoo! have said.
Cum, Tem, 15 2011
OPINION: The European Commission may demand that a third of board positions in banks should be filled by women. The aim is laudable but achieving it through quotas would have a destabilising effect on companies.
Per, Tem, 14 2011
EU laws on the enforcement of intellectual property (IP) rights should set out internet service providers' (ISPs) responsibilities for combating online piracy, copyright holders have told the European Commission.
Per, Tem, 14 2011
Companies that set up websites to charge for free Government services could be in breach of consumer protection laws, The Office of Fair Trading (OFT) has said.

So you still think the internet is free...

So you still think the internet is free...

28 Nisan 2011

Açık Radyo

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, bugün Türkiye’deki internet servis sağlayıcılara, sunucu adında kullanılamayacak yasak sözcüklerin listesini içeren bir tebligat yolladı. yersaglayici@tib.gov.tr adresinden gönderilen tebligattaki listede “nefes”, “hikâye” gibi yoklukları halinde insan yaşamının bayağı zor olabileceği sözcükler var. TİB tarafından servis sağlayıcılara gönderilen tebligatın tamamı burada.

Ayrıca bugün TİB kamuoyuna hitaben, alan adlarında kullanılması sakıncalı sözcüklere ilişkin gönderilen belgenin, yasaklama değil bilgilendirme amaçlı olduğuna dair bir duyuru yayımladı.

Bu sabah Açık Gazete’de Mahir Ilgaz ve Ömer Madra bu konuyu ele aldılar.

Daha sonra Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yaman Akdeniz’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yayınlanan “İnternetin Güvenli Kullanımına Dair Usul ve Esaslar” başlıklı yönetmelik taslağı hakkındaki görüşünü dinledik. Bu taslak bütün internet kullanıcılarının belirlenmiş 4 standart filtreden birini kullanmasını zorunlu kılıyor.


Açık Radyo
http://www.archive.org/download/InternetYasaklari28Nisan2011/InternetYasaklari20110428.mp3

Şok eden 'sansür' listesi! - İnternet- ntvmsnbc.com

Şok eden 'sansür' listesi! - İnternet- ntvmsnbc.com

22 Nisan 2011

Blogspot.com'a Erişimin Engellendiği Şubat 2011'den Bugüne Konular ve Konuklar

Topluca:
 *******************************
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 28.02.2011
Konuk: Mustafa Akgül
Konu: Devrimlerde Internet'in rolü, 18. Internet Haftası, Özgür yazılım
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Bob Dylan, "I shall be released"
Acik Radyo 94.9 , Bilgi Caginin Hukuku, Mustafa Akgul,Internet Haftasi,Ozgur Yazilim, GNU,
Podcast
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku28Subat2011_914/BilgiCagininHukuku_28.02.11_m.akgul2.mp3
*******************
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 7. 03. 2011
Konuklar: Aslı Tunc, Kerem Altiparmak
Konu: Blogspot.Com erisim engellemesinin hukuki yorumu, "Blogdan Al Haberi" kitabı
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
keywords: Acik Radyo 94.9 , Aslı Tunc, Kerem Altiparmak, Internet sansuru, Blog, Vatandas gazeteciligi, Bilgi Caginin Hukuku, Avniye Tansug
http://www.archive.org/details/BilgiCagininHukuku7Mart2011_432
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku7Mart2011_432/BilgiCagininHukuku_07.03.11_tunc_altiparmak.mp3


*******************
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 14.03.2011
Konuk: Av. Ceylin Beyli
Konu: Web'de "Kimlik Hirsizliği"
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Louis Armstrong, "We Have All The Time in the World"
Podcast
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku14.03.2011/BilgiCagininHukuku_14.03.2011_c_beyli2.mp3
keywords: Acik Radyo 94.9 , Bilgi Caginin Hukuku, Avniye Tansug, Ceylin Beyli, Kimlik Hirsizligi, Kisisel Verilerin Korunmasi
****************************
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 28.03.2011
Konuk: Av. Dr. Mete Tevetoglu
Konu: Blogspot.Com Erisim Engellemesi
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Edith Piaf, La Foule
Podcast
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku28Mart2011/BilgiCagininHukuku_28.03.2011_mtevetoglu.mp3
Keywords: Acik Radyo 94.9 , Bilgi Caginin Hukuku, Avniye Tansug, Mete Tevetoglu, Internet Sansuru

********************************************
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 4 Nisan 2011
Konuk: Doç.Dr. Mustafa Akgul
Konu: Ozgur Yazilim, 18. Internet Haftasi, Erisim Engellemeleri
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Victor Jara, Deja la vida volar
Podcast
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku4Nisan2011_898/BilgiCagininHukuku_04.04.11_makgul3.mp3
Keywords: Acik Radyo 94.9 , Bilgi Caginin Hukuku, Avniye Tansug, Mustafa Akgul, Turkiye'de Internet, Internet Haftasi, Erisim engellemeleri
*********************
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 11 Nisan 2011
Konuk: Prof. Dr. Ahmet Erozenci
Konu: Bilgi edinme, Sorgulayan birey, Tibbin Felsefesi, Tip ve sanat
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Melike Demirag, "Uyu Yavrum Ninni"
Podcast

http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku11Nisan2011/BilgiCagininHukuku_11.04.11_aerozenci.mp3
Keywords: Acik Radyo 94.9; Bilgi Caginin Hukuku; Ahmet Erozenci; Bilgi Toplumu; Felsefe ve Tip; Bir Turk Filmi Olarak Kanser; Bilgi Kirliligi; Avniye Tansug
***************************

Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 18 Nisan 2011
Konuk: Doç. Dr. Savas Bozbel
Konu: Internet erisim engellemeleri, Internetin Guvenli Kullanımına Dair Usul ve Esaslar Taslagi
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Beni Kategorize Etme, Zuhal Olcay, Basucu Sarkilari albumu

keywords: Acik Radyo 94.9 , Bilgi Caginin Hukuku, Savas Bozbel, Internet sansuru, BTK, Internetin Guvenli Kullanımına Dair Usul ve Esaslar Taslagi, Avniye Tansug
Podcast
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku18Nisan2011/BilgiCagininHukuku_18.04.2011_sbozbel.mp3

*************************
Bilgi Caginin Hukuku
Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 25 Nisan 2011
Konuk: Prof. Dr. Ahmet Erozenci
Konu: Serbest / Bilgi Hirsizligi
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Ann Marie David, "Neseli Gencleriz Biz"
Podcast
http://www.archive.org/download/BilgiCagininHukuku25Nisan2011/BilgiCagininHukuku_25nisan2011_aerozenci2.mp3

21 Şubat 2011

"Bilgi Caginin Hukuku"nun 21 Şubat 2011, Pazartesi konuğu: Av. Ali Suat Güzeloğlu ile...

Acik Radyo, "Bilgi Caginin Hukuku" Programi
Yayin: 21.02.2011, 10.30-11.00
Konuk: Av. Ali Suat Guzeloglu
Konu: Elektronik Haberlesme Sektorunde Tuketici Haklari Yonetmeligi (Kaynak: 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete)
Podcast: Açık Radyo
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug

Muzik: Mariza, "The Silence of Guitar"

14 Şubat 2011

14 Şubat 2011, Pzt. konuğu: Av. Ceylin BEYLİ

Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 14 Subat 2011, Pazartesi, 10.30-11.00
Konuk: Av. Ceylin Beyli
Konu: ITechlaw 7. Uluslararasi Konferansı, Hindistan, MERNIS (TR) ve AADHAAR (Hind.) vatandas   kimlik bilgileri sistemlerinin karsilastirması
Podcast: Açık Radyo

10 Şubat 2011

7 Şubat Pzt. Ali Suat Güzeloğlu ile devam!

Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 7 Subat 2011
Konuk: Av. Ali Suat Guzeloglu
Konu: Turkiye'de telekomunikasyon hukuku, fiili tekel, Telkoder, Fiilitekelesonverelim.Org
Podcast: AçıkRadyo

Muzik: Candan Ercetin, "Kucuk Yasta Aldim Sazi Elime"

Sayın Güzeloğlu, önümüzdeki haftalarda tekrar konuğum olacak, telekomda tüketici haklarına yeni yönetmelikler ışında daha yakından bakılacak...

31 Ocak 2011

31 Ocak Pzt. konuğu: Av. Ali Suat Güzeloğlu

Konuk: Av. Ali Suat Guzeloglu
Konu: Turkiye'de telekomunikasyon hukuku, serbetlesme, fiili tekel
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Candan Ercetin, "Telgrafin Tellerine Kuslar mi Konar?"
Podcast: Açık Radyo

20 Ocak 2011

24 Ocak Pazartesi konuğu: Şeffaflık Derneği

Bu hafta Açık Radyo'da program konuğumuz Şeffaflık Derneği... Derneği temsilen Başkan Sayın Av. Oya Özarslan ve "Şeffaflığa Çağrı Merkezi" Koordinatörü Sayın Şehriban Tunçbilek ile söyleşi yapacağız...
Yayin: 24 Ocak 2011
Konu: "Şeffaflık" ve Derneğin Türkiye'deki projeleri, Şeffaflığa Çağrı Merkezi
Podcast: Açık Radyo

17 Ocak 2011

Bilgi Caginin Hukuku 17 Ocak 2011: Konuk: Serdar Kuzuloğlu

Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 17 Ocak 2011
Konuk: Serdar Kuzuloglu
Konu: Siber Guvenlik, Türkiye'de Siber Guvenlik Tatbikati, Wikileaks
Poscast: Acık Radyo
Muzik: Nick Drake, "Free Ride"

10 Ocak 2011

Bugün Serdar Kuzuloğlu konuğumuzdu!

Acik Radyo, Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 10 Ocak 2011, 10.30-11.00
Konuk: Serdar Kuzuloglu
Konu: Sosyal Medya ve Mahremiyet
Podcast: Acik Radyo
Hazirlayip Sunan: Avniye Tansug
Muzik: Nick Drake - "Pink Moon"

3 Ocak 2011

2011'in ilk "Bilgi Çağının Hukuku" programı Sayın Yücel Yaman ile...

Acik Radyo, FM 94.9 Bilgi Caginin Hukuku Programi
Yayin: 03 Ocak 2011, 10.30-11.00
Konuk: Yucel Yaman
Konu: Bilgi Caginda "Bilgi" ve "Türkiye" - ("Yurt Ansiklopedisi"nden başlayıp, Türkiye'nin ilk dijital haritaları "http://ikinokta.com/"a evrilen "bilgi" sürecinin mimarı, iktisatçı Yücel Yaman, bilgi çağının hammaddesi olan "bilgi"yi, "akıllı koordinatlar" olarak nitelediği haritaların dünya ekonomisinde oynayacağı çağdaş rol ve "uzamsal" işlevler bağlamında yorumluyor ve ve bu tablo içinde Türkiye'nin durumunu irdeliyor...)


Internet üzerinden dinlemek için: www.acikradyo.com.tr

Podcast: Burada!
Muzik: Mercedes Sosa, "La Solitaria"